Densitat

135.3 Km2

 

Població

La pèrdua progressiva de població, molt important a partir de la dècada del 1.950, fou una de les principals causes que portaren a les agregacions administratives del 1.970. Al final del segle XIV sembla que tenien força importància les terres de Conques (60 focs), Orcau (42 focs), Isona (40 focs) i Figuerola d´Orcau (31 focs), mentre que les terres de Benavent (18 focs) i Sant Romà d´Abella (12 focs) tenien un menor nombre d´habitants. Arribat el segle XVIII bona part de les tendències de creixement marcades en segles anteriors es consolidaren. Així, el 1.718 Isona ja és un nucli destacat a la comarca amb un total de 380 habitants. D´altra banda, altres nuclis han tingut un important creixement respecte a censos anteriors, sobretot Figuerola d´Orcau (200 habitants), Conques (160 hab.), Orcau (112 hab.), Sant Romà d´Abella (90 hab.) i Montesquiu (77 hab.). Al final del segle XVIII es pot dir que la població, en conjunt, s´havia duplicat, com a mínim, en la majoria dels nuclis. Així, el 1.787, la vila d´Isona, amb 844 hab., és el tercer nucli de població més important de la comarca després de Tremp i Salàs de Pallars. En aquesta mateixa data no cal desmerèixer la població que se censà a Conques (519 hab.), Figuerola d´Orcau (496 hab.), Orcau (216 hab.), Biscarri (209 hab.), Sant Romà d´Abella (188 hab.), Montesquiu (187 hab.) i Basturs (133 hab.). En el moment que es realitzaren els primers censos moderns al començament de la segona meitat del segle XIX, tots aquests municipis assoliren el que fins ara ha estat el seu màxim nombre de població. El 1.860 aquests sis municipis concentraven el 17,13% de la població del Pallars, i el terme d´Isona, amb 1.315 hab., era el quart més important de la comarca després de Tremp, la Pobla de Segur i Salàs de Pallars. La resta de municipis, però, tenien tots més de mig miler d´habitants. D´ençà d´aquest moment hom ha de parlar de pèrdua de població. En iniciar-se el segle XX, Isona havia perdut poc més de mig centenar d´habitants. Foren, però, els municipis de Conques, Figuerola d´Orcau, Orcau i Sant Romà d´Abella els que en perderen més. Tot al contrari succeí en el període de 1900-30, que les principals pèrdues correspongueren al terme d´Isona. Així, el 1.930 hom censà per primera vegada menys d´un miler d´habitants. Tot i que la població no deixà de minvar al llarg de les dècades posteriors al conflicte de la guerra civil de 1936-39, semblà, però, que es mantenia una certa estabilitat. La dècada més negra pel que fa a la població fou la de 1960-70, que es perderen un total de 501 hab.; les pèrdues més importants foren les d´Orcau, Isona i Benavent, degudes especialment a l´emigració de gent jove. El primer cens conjunt del municipi d´Isona el 1.970 comptabilitzava un total de 1.615 hab. Entre el 1.970 i el 1.981, si bé és cert que en conjunt el terme perdé un total de 50 habitants, cal parlar més d´una reestructuració interna, perquè hi hagué una tendència a concentrar la població entorn al nucli més important. La població ha continuat minvant, sobretot durant el quinquenni de 1.986-91, en el qual s´han perdut 135 hab. El 1.991 es censaren un total de 1.367 hab. en el conjunt del municipi, dels quals 663 hab. vivien al nucli d´Isona, 44 a Basturs, 28 a Benavent de la Conca, 75 a Biscarri, 135 a Conques, 8 a Covet, 192 a Figuerola d´Orcau, 13 a Llordà, 30 a Orcau, 109 a Sant Romà d´Abella i 8 a Siall. La densitat de població és de 10 hab./km. Pel que fa a l´estructura d´edat del municipi, l´11,4% de la població tenia menys de 15 anys i el 30%, 65 anys o més, mentre que el 58,6% se situava entre els 15 i els 64 anys.

Municipi Habitants (2006)
Basturs 39
Benavent 33
Biscarri 66
Conques 111
Figuerola d´Orcau 188
Isona 663
Orcau 20
Sant Romà d´Abella 86
Isona i Conca Dellà 1.206

 

Municipi Habitants (2003)
Basturs 39
Benavent 33
Biscarri 49
Conques 98
Covet 5
Figuerola 190
Gramenet 3
Isona 646
Llordà 10
Masos de St. Martí, els  
Montadó 4
Orcau 17
Sant Romà d´Abella 97
Siall 6
Total 1.197

 

Municipi Habitants (2001)
Basturs 40
Benavent 26
Biscarri 53
Conques 98
Covet 5
Figuerola 181
Gramenet 1
Isona 619
Llordà 10
Masos de St. Martí, els 0
Montadó 3
Orcau 18
Sant Romà d´Abella 89
Siall 6
Total 1.149

 

2005 2001 1996 1991 1981 1970
1.149 1.206 1.272 1.303 1.565 1.615

 

Municipi Habitants
Basturs 130 (any 1.842)
Benavent 85 (any 1.787)
Biscarri 237 (any 1.830)
Conques 558 (any 1.842)
Covet 71 (any 1.841)
Figuerola 585 (any 1.842)
Gramenet  
Isona 717 (any 1.842)
Llordà  
Masos de St. Martí, els  
Montadó  
Montesquiu 187 (any 1.787)
Orcau 664 (any 1.877)
Sant Romà d´Abella 554 (any 1.860)
Siall  
Total  

 

Municipi Habitants (1.380)
Basturs 12
Benavent 9
Biscarri 9
Conques 60
Covet 7
Figuerola 31
Gramenet  
Isona 33
Llordà  
Masos de St. Martí, els  
Montadó  
Montesquiu 13
Orcau 170
Sant Romà d´Abella 13
Siall  
Total