Agricultura i Ramaderia

Les activitats relacionades amb el sector primari tenen un gran pes en l´economia del municipi. El 1.989 es conreaven 6.104 ha, és a dir, el 45% del total de la superficie. En deu anys el nombre de terres conreades s´ha incrementat un total de 1.167 ha. Els principals conreus són els cereals, els ametllers i el farratge. El 1.989 hi havia un total de 260 explotacions que significa una major concentració de terres, ja que el 1.982 hi havia 311 explotacions. La part del municipi agrícolament més productiva es localitza a la zona central, tot seguint el curs del riu d´Abella i també del riu de Conques. Les terres es treballen majoritàriament sota règim directe de propietat. D´altra banda, el nombre de pastures ha vist reduir la seva superficie (3.713 ha. el 1.989) en un total de 743 ha. en deu anys (1.999), mentre que la superficie de bosc ha augmentat en 297 ha. (2.973 ha el 1.989).

La cria de bestiar porcí i oví concentra una bona part de la producció ramadera del municipi, i representa un alt percentatge de la producció comarcal. El 1.989 es registraven un total de 33.754 caps de bestiar porcí, dels quals 10.715 eren garrins de menys de 20 kg i 5.128, truges. El 1.982 el cens donava un total de 12.207 caps de porcins. La producció de bestiar porcí es potencià a partir dels anys setanta quan es crearen les granges integrades al procés de producció industrial. Pel que fa a la producció ovina, el 1.989 es censaren un total d´11.819 caps. Aquest sector ha duplicat la seva producció al llarg del període comprès entre el 1.982 i el 1.989. El 1.982 hi havien 5.491 caps ovins. El bestiar oví s´alimenta en règim extensiu de pastura tot l´any.

Cal destacar la importància que ha pres la cria d´aviram (97 milers d´aus el 1.989), sobretot pel que fa a la cria de pollastres i galls.

Molta menys importància tenen la cria de conilles (906 el 1.989; 468 el 1.982), la de bovins (527 caps; 75 caps) i la de bestiar cabrum (315 caps; 35 caps).

El 1.949 es creà a la vila d´Isona la Cooperativa del Camp d´Isona i Comarca que s´encarregava de la comercialització de la producció agrícola del municipi i tenia una fàbrica de pinsos.